Alg. voorwaarden en privacy verklaring

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK MEEGAAND

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer – c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

1.Praktijk Meegaand: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Paasberg 44 , 2716 GM Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister

onder KvK-nummer

 1. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Praktijk Meegaand een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 2. Particuliere wederpartij: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Deelnemers: degenen te wiens behoeve de overeenkomst is bedongen en die deelnemen aan (coach)gesprekken en dergelijke, voor zover zij niet tevens wederpartij zijn.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Praktijk Meegaand tot stand gekomen overeenkomst waarmee Praktijk Meegaand zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 5. Diensten/dienstverlening: alle diensten waartoe Prektijk Meegaand zich in het kader van de overeenkomst jegens de wederpartij heeft verbonden, waaronder

niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn:

 1. a) intakegesprek;
 2. b) één of meerdere coachgesprekken;
 3. c) één of meer energiebehandelingen/healings;
 4. d) één of meerdere workshops;
 5. e) één of meerdere trainingen;
 6. f) een pedicure behandeling;

g)een stoelmassage behandeling.

 1. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale

communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Praktijk Meegaand en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de

wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Praktijk Meegaand vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Praktijk Meegaand kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog worden herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Praktijk Meegaand , binden haar niet.
 3. Aan een aanbod van Praktijk Meegaand dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de

aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Praktijk Meegaand , komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Praktijk Meegaand anders aangeeft. Aanbod en/of aanvaarding, en aldus de totstandkoming van de overeenkomst, kan mondeling plaatsvinden. Mondeling tussen partijen gemaakte afspraken binden partijen dan ook evengoed als schriftelijk gemaakte afspraken. Indien Praktijk Meegaand een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de wederpartij heeft verzonden, wordt geacht dat deze opdrachtbevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij ter zake binnen 48 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging bij

Praktijk Meegaand heeft geklaagd.

 1. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het recht van Praktijk Meegaand de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de wederpartij van de betreffende door Praktijk Meegaand aan de wederpartij verstrekte offerte.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN EN

VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De overeenkomst omvat uitsluitend de diensten die nadrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Onverminderd de mogelijkheid tot het maken van nadere afspraken door partijen, is Praktijk Meegaand nimmer gehouden diensten te verlenen die zich begeven buiten de inhoud of omvang van hetgeen nadrukkelijk is overeengekomen.
 2. Praktijk Meegaand zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Praktijk Meegaand verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Praktijk Meegaand kan er dan ook niet voor instaan dat de wederpartij of deelnemers de resultaten behalen die zij naar aanleiding van de dienstverlening beogen te verwezenlijken.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dat, naar het oordeel van Praktijk Meegaand , vereist, is Praktijk Meegaand gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 4. De wederpartij is gehouden om Praktijk Meegaand zo spoedig mogelijk als voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist, zowel gevraagd als ongevraagd, alle informatie te verschaffen die daarvoor redelijkerwijs relevant is of kan zijn. Praktijk Meegaand gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de wederpartij verstrekte gegevens. Indien Praktijk Meegaand overeenkomstig de door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van Praktijk Meegaand

worden aangemerkt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk Meegaand worden

verstrekt, is Praktijk Meegaand gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging eventueel voortvloeiende schade aan de wederpartij in rekening te brengen.

 1. Voorts dient de wederpartij Praktijk Meegaand steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Praktijk Meegaand te optimaliseren.
 2. Indien en voor zover is overeengekomen dat de uitvoering van de diensten geschiedt op locatie van de wederpartij of een andere door de wederpartij aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, dient de wederpartij Praktijk Meegaand op die locatie een ruimte beschikbaar te stellen die in redelijkheid geschikt is voor de dienstverlening. De wederpartij draagt er voorts zorg voor dat Praktijk Meegaand kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door Praktijk Meegaand gewenste faciliteiten. Dienstverlening voor particulieren
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt uitvoering van de overeenkomst in opdracht van een particuliere wederpartij op locatie van Praktijk Meegaand.
 4. Praktijk Meegaand mag van de particuliere wederpartij verlangen dat zij zich gedurende coaching -sessies optimaal en conform aanwijzingen en instructies van Praktijk Meegaand, inspant om de resultaten te bereiken zoals die als doelstellingen tussen partijen zijn vastgesteld.
 5. De particuliere wederpartij heeft te allen tijde het wettelijke recht de

overeenkomst op te zeggen. Opzegging door de particuliere wederpartij dient te geschieden uiterlijk 48 uur vóór het overeengekomen tijdstip van het geplande gesprek, de geplande workshop, training, healing en dergelijke (hierna aangeduid als ‘afspraak’) c.q., indien sprake is van een traject met meerdere afspraken op verschillende, al dan niet nog nader tussen partijen overeen te komen dagen, de eerste afspraak. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, blijft de particuliere wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

 1. Partijen kunnen overeenkomen om een gemaakte afspraak te verplaatsen. Een verzoek tot verplaatsing door de particuliere wederpartij dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de afspraak door Praktijk Meegaand te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de prijs voor de afspraak verschuldigd blijft, zonder dat de particuliere wederpartij aanspraak maakt op nakoming van de afspraak op een ander tijdstip. Een verzoek van Praktijk Meegaand tot verplaatsing van een afspraak vindt uitsluitend plaats op grond van gewichtige redenen. De particuliere wederpartij is gerechtigd een verzoek van Praktijk Meegaand tot verplaatsing van een afspraak af te wijzen, in welk geval het daarvoor geldende tarief, dan wel het tarief naar evenredigheid van de totale prijs van de overeenkomst, wordt kwijtgescholden of gerestitueerd. Bij de vaststelling van een alternatief tijdstip waarnaar een afspraak wordt verplaatst, houden partijen rekening met elkaars redelijke belangen.
 2. De bewijslast dat de overeenkomst tijdig door de particuliere wederpartij is opgezegd, dan wel tijdig een verzoek tot verplaatsing door de wederpartij is ingediend, rust op de wederpartij.
 3. Enerzijds de wederpartij die handelt in de uitoefening van haar beroeps- of bedrijfsactiviteit en anderzijds Praktijk Meegaand , beogen met het aangaan van een overeenkomst nimmer met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 en verder (e.v.) BW; partijen beogen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel

7:400 e.v. BW. Ook een fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of

gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit

Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24

december 1986, Stb. 1986, 655), is uitgesloten. Praktijk Meegaand deelt haar dienstverlening zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, afstemming met de wederpartij plaats. Indien noodzakelijk in verband met de uitvoering van de overeenkomst, richt Praktijk Meegaand zich naar de arbeidstijden bij de wederpartij.  is bij het uitvoeren van haar dienstverlening geheel zelfstandig.  Praktijk Meegaand zij verleent de diensten

naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de wederpartij.

 1. 14. De in lid 6 bedoelde faciliteiten omvatten voor de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ten minste, een geschikte vergaderruimte met vergadertafel, flipover en beamer, tenzij door anders is Praktijk Meegaand aangegeven. Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de wederpartij als bedoeld in lid 1, dan

wel door de wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de

overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze

personen tijdig ter beschikking staan van en dat zij alle Praktijk Meegaand

medewerking verlenen en benodigde taken uitvoeren teneinde een deugdelijke uitvoering van de opdracht door mogelijk te maken.

 1. Uitsluitend met wederzijds goedvinden en behoudens Praktijk Meegaand overmacht aan de zijde van , Praktijk Meegaand kunnen partijen de opdracht verplaatsen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst (tussentijds) te annuleren, doch blijft de wederpartij in dat geval de volledige overeengekomen prijs en eventueel reeds gemaakte reis�en verblijfskosten verschuldigd.

ARTIKEL 5. | KLACHTEN

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Praktijk Meegaand mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen acht dagen aan Praktijk Meegaand schriftelijk en gemotiveerd te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Praktijk Meegaand aan haar verplichtingen heeft voldaan, de wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Praktijk Meegaand en niet langer Praktijk Meegaand aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventueel door de wederpartij ter zake geleden schade.
 2. Klachten van de wederpartij schorten haar (betalings- )verplichtingen uit de overeenkomst nimmer op.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT

 1. Praktijk Meegaand is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Praktijk Meegaand bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Praktijk Meegaand is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Praktijk Meegaand ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar

verplichtingen niet zal nakomen.

 1. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Praktijk Meegaand gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de

door haar aan Praktijk Meegaand verschuldigde betalingen heeft gesteld.

 1. Voorts is Praktijk Meegaand gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 2. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Praktijk Meegaand op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Praktijk Meegaand ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Praktijk Meegaand de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De dienstverlening wordt uitgevoerd tegen vaste tarieven, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Praktijk Meegaand vermelde tarieven verschuldigd door de particuliere wederpartij zijn inclusief btw. Voor de wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn de tarieven exclusief 21% btw,

tenzij uitdrukkelijk anders door Praktijk Meegaand is vermeld.

 1. De prijs voor de dienstverlening is exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. Indien de wederpartij reis- en verblijfskosten is verschuldigd, wordt dit vooraf uitdrukkelijk overeengekomen.

3 Praktijk Meegaand is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de toepasselijke prijs en eventuele bijkomende kosten te vorderen. In geval van een overeenkomst gesloten met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat de volledige overeengekomen prijs uiterlijk twee werkdagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de dienstverlening dient te zijn voldaan middels overboeking, met dien verstande dat indien de betreffende factuur een andere betalingstermijn vermeldt, die termijn

bindend is.

 1. Praktijk Meegaand is niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat, in een voorkomend geval, de vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid door Praktijk Meegaand is ontvangen.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Praktijk Meegaand

aangewezen wijze en binnen de door  Praktijk Meegaand vermelde of aangezegde termijn.

 1. Praktijk Meegaand is gerechtigd de eventueel aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing

is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 1. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in geval de wederpartij een particuliere

wederpartij is.

 1. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen,

komen voor haar rekening.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Praktijk Meegaand draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Praktijk Meegaand kan worden toegerekend.
 2. Adviezen en instructies van Praktijk Meegaand zijn geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. De wederpartij c.q. deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) inwinnen van medisch advies of het ondergaan van een medische behandeling. Elke aansprakelijkheid van Praktijk Meegaand ter zake is uitgesloten.
 3. Praktijk Meegaand is nimmer aansprakelijk voor een doen of nalaten van derden, zoals medische specialisten, waarnaar, naar aanleiding van de dienstverlening van Praktijk Meegaand, door haar is doorverwezen.
 4. Praktijk Meegaand is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in lid 6 die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Praktijk Meegaand in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering

van de diensten vereiste vakkennis en middelen.

 1. Mocht Praktijk Meegaand jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Praktijk Meegaand te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Praktijk Meegaand hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Praktijk Meegaand ter zake vervalt.
 2. Praktijk Meegaand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Praktijk Meegaand bestaat, is Praktijk Meegaand uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de

schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin

van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

Praktijk Meegaand aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor

zoveel deze aan Praktijk Meegaand toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,

voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene

voorwaarden.

 1. De aansprakelijkheid van Praktijk Meegaand is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Praktijk Meegaand betrekking

heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van  Praktijk Meegaand nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Praktijk Meegaand afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.

 1. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Praktijk Meegaand bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 5, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de wederpartij.
 2. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk Meegaand , zal de wederpartij Praktijk Meegaand vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Praktijk Meegaand.

ARTIKEL 10. | PRIVACY

 1. Alle door Praktijk Meegaand verkregen persoonsgegevens worden door haar

vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de Wet bescherming

persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Praktijk Meegaand,

onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige

gegevensverwerking, uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Praktijk Meegaand verwerkt persoonsgegevens in beginsel dan ook uitsluitend voor zover dat voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst nodig is. Onder ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking’ wordt in dit artikel hetzelfde verstaan als in de Wet bescherming persoonsgegevens. Onder verwerking wordt dan ook tevens verstaan het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens kunnen door Praktijk Meegaand onder meer aan derden worden verstrekt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst of ter bescherming van een vitaal belang van degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft (‘betrokkene’), nodig is, e.e.a. in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens worden door Praktijk Meegaand niet langer bewaard dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Elke betrokkene kan met Praktijk Meegaand contact opnemen voor inzage van zijn persoonsgegevens, of om zijn gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Dergelijke verzoeken worden overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.

ARTIKEL 11. | GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij de wederpartij hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of strekking van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet, zal Praktijk Meegaand alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot (de onderneming of organisatie van) de wederpartij geheimhouden. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de wederpartij is gemeld of indien dit uit de aard of strekking van de informatie voortvloeit.
 2. De wederpartij is gehouden alle adviezen, kennis, kunde en documentatie die door Praktijk Meegaand in verband met de uitvoering van de overeenkomst haar ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld, geheim te houden, althans uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 3. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.
 4. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen bij de overeenkomst te betrekken derden.
 5. Praktijk Meegaand behoudt zich het recht voor de in verband met de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie (over de onderneming of organisatie)

van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Praktijk Meegaand behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen, haar ideeën, verstrekte adviezen en documentatie, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de wederpartij zelf of derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens

daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Praktijk Meegaand voorbehouden.

 1. De wederpartij verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst is voorzien. De wederpartij zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met

toepassing van de vorige zin.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende

rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Praktijk Meegaand

aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.